Journal

Article
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการอนุรักษ์และจัดการป่าชายเลน กรณีศึกษา โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน หมู่บ้านถ้ำธง ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ (ISSN: 26975378)
Volume
3
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2020
Page
30-37
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-