Journal

Article
การนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเถ้าไม้ยางพารากลับมาใช้เป็นส่วนผสมอิฐบล็อกประสาน
Journal
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (ISSN: 1685408X)
Volume
26
Issue
2
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2020
Page
47-52
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-