Journal

การเปรียบเทียบกระบวนการผลิตข้าวนึ่งระหว่างวิธีดั้งเดิมและวิธีไมโครเวฟ
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (ISSN: 1685408x)
26
2
28-36
กรกฎาคม - ธันวาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-