Journal

Article
การประเมินต้นตอพันธุ์มะเขือลูกผสมที่ทนทานต่อไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita)
Journal
วารสารแก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
49
Issue
5
Year
กันยายน - ตุลาคม 2021
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-