Journal

ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการออกแบบเคมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านโครงงานที่เน้นชุมชนเป็นฐาน
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ISSN: 19059922)
15
1
57-70
มกราคม - มีนาคม 2021
ชาติ
-
-
-
-