Journal

การตอบสนองของปากใบและกระบวนการสังเคราะห์แสงภายใต้สภาวะขาดน้ำจากการชักนำด้วยสารพอลิเอทิลีนไกลคอลของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 (Oryza sativa L. ssp. indica cv. KDML105) ในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้น
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 26974770)
51
2
91-107
พฤษภาคม - สิงหาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-