Journal

การศึกษาคู่วัจนกรรมในการสนทนาในห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (ISSN: 22292683)
10
1
63-78
มกราคม - มิถุนายน 2020
ชาติ
-
-
-
-