Journal

Article
ผลของโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองและโซเดียมเคซีเนตในการทดแทนฟอสเฟตต่อคุณลักษณะทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสของไส้กรอกหมูผสมไก่
Journal
วารสารวิทย่ศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ (ISSN: 23925647)
Volume
1
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2020
Page
1-11
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-