Journal

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถ ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ลำดับและอนุกรมโดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับการใช้คำถาม
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ISSN: 27301303)
31
3
68-80
กันยายน - ธันวาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-