Journal

การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนกรุงเทพโดยใช้ปูนซีเมนต์ผสมเถ้าซังข้าวโพดและผงหินปูนขาว
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ISSN: 19053819)
11
2
57-66
พฤษภาคม - สิงหาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-