Journal

Estuarine, Coastal and Shelf Science (ISSN: 02727714)
248
-
106886-1-106886-10
มกราคม 2021
นานาชาติ
-
Article
-

Author

Output From Project

การประเมินระยะยาวของโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนโดยใช้อนุกรมเวลาเทียม

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01306412 ชื่อวิชา Mangrove Silviculture,30 มี.ค. 2021 - 30 มี.ค. 2021
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การศึกษาโครงสร้างป่าชายเลน วิธีการตรวจติดตามเพื่อการประเมินสุขภาพของต้นไม้ป่าชายเลน อนาคตของป่าชายเลนในประเทศไทยและทั่วโลก,24 ก.พ. 2021 - 24 ก.พ. 2021