Journal

Article
ความสัมพันธ์ระหว่างการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพคุณลักษณะบุคลิกภาพ และการปรับตัวตามความคาดหวังของวิชาชีพสอบบัญชีของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
Journal
วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ (ISSN: 19060254)
Volume
15
Issue
22
Year
มกราคม - มิถุนายน 2021
Page
1-22
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-