Journal

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเพื่อระบุแหล่งกำเนิดของฝุ่นละออง PM2.5 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (ISSN: 23510781)
26
1
438-453
มกราคม - เมษายน 2021
ชาติ
-
-
-
-