Journal

การวัดประสิทธิภาพการปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทย:กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกระบี่
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ISSN: 26511541)
40
4
55-82
ตุลาคม - ธันวาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-