Journal

ผลิตภาพของน้ำเชิงพื้นที่สำหรับการปลูกข้าวในจังหวัดชัยนาท
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (ISSN: 1685408X)
27
1
16-24
มกราคม 2021
ชาติ
-
-
-
-