Journal

Article
การประเมินศักยภาพในการเกิดไตรฮาโลมีเทนในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาโดยใช้เทคนิคฟลูออเรสเซนต์เอ็กซ์ไซเทชัน-อีมิสชัน เมทริกซ์
Journal
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. (ISSN: 0125278X)
Volume
43
Issue
3
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2020
Page
257-275
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-