Journal

การพัฒนาเกณฑ์การประเมินความรู้ในเนื้อหาชีววิทยา ผนวกวิธีการสอนและเทคโนโลยี สำหรับนักศึกษาครูชีววิทยา
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ISSN: 08571791)
31
3
15-28
กันยายน - ธันวาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-