Journal

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้โจทย์ปัญหารายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยจัดการเรียนรู้แบบแฮร์บาร์ตร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC
วารสารสังคมศาสตร์วิจัย (ISSN: 22288287)
11
2
90-110
กรกฎาคม - ธันวาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-