Journal

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ISSN: 16859316)
5
2
56-65
พฤษภาคม - สิงหาคม 2007
ชาติ
-
-
-
-