Journal

ผลของความเข้มข้นสารละลาย KNO3 และระยะเวลาในการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ผักชีลาว
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 26512203)
38
3
280-287
กรกฎาคม - กันยายน 2020
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007481 ชื่อวิชา Seed Technology of Horticultural Crops,13 ก.ค. 2020 - 6 พ.ย. 2020