Journal

การติดเชื้อของตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียในปูนาจากจังหวัดนนทบุรี
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ISSN: 19066627)
12
3
375-383
กันยายน - ธันวาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-