Journal

Article
การค้นหาตำแหน่งของ QTL ที่ควบคุมปริมาณเส้นใยและความยาวฝักถั่วฝักยาวด้วยเครื่องหมายโมเลกุล SNP
Journal
วารสารแก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
48
Issue
3
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2020
Page
461-470
Class
ชาติ
DOI
10.14456/kaj.2020.42
Related Link
-