Journal

ประสิทธิภาพของเชื้อเห็ดตับเต่า (Boletus sp.)ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita)
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) (ISSN: 26729636)
21
2
-
เมษายน - มิถุนายน 2021
ชาติ
-
-
-
-