Journal

การศึกษาประชากรไส้เดือนฝอยศัตรูข้าวและระดับรุนแรงของโรคในพื้นที่ปลูกข้าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วารสารแก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
48
6
1374-1383
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-