Journal

Molecules (ISSN: 14203049)
25
16
3713-3731
กรกฎาคม - สิงหาคม 2020
นานาชาติ
Open Access
-
https://www.mdpi.com/1420-3049/25/16/3713#

Author

Output From Project

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากบัวหลวงเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เซปเป้ จำกัด มหาชน การใช้ประโยชน์ :รัรับสิทธิ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็ เป็นระยะเวลาเจ็ดปี,9 ก.ย. 2020 - 8 ก.ย. 2027
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :จัดทำมาตรฐานสมุนไพรและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดบัวหลวงเพื่อการประยุกต์ใช้เป็นสารอาหารเชิงหน้าที่ แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนา การวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน),15 มี.ค. 2021 - 14 มี.ค. 2022