Journal

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สังคมศาสตร์)
28
2
188-201
กรกฎาคม - ธันวาคม 2006
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01152511 ชื่อวิชา Theories & Principles of Educational Administration,1 มิ.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009