Journal

Article
การศึกษาโครงสร้างของดอกและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของละอองเรณูของกล้วย 8 สายพันธุ์: กล้วยพันธุ์ป่าและพันธุ์ปลูก
Journal
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ (ISSN: 23510846)
Volume
7
Issue
3
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2020
Page
184-195
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-