Journal

Article
การใช้เวลาว่างของเยาวชนอายุระหว่าง 12-18 ปี กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
Journal
Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์) (ISSN: 01258370)
Volume
28
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2007
Page
202-209
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-