Journal

Article
การบูรณาการทักษะการอ่านและการเขียนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีแผนการเรียนและรูปแบบการเรียนต่างกัน
Journal
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
Volume
22
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2007
Page
22-2
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)