Journal

Article
การใช้สื่อมัลติมีเดียในการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันในวิชาการแปลภาษาเยอะมัน II
Journal
วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal) (ISSN: 08593485)
Volume
14
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2007
Page
62-73
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-