Journal

Article
การพัฒนาชุดการเรียนการสอนที่จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ : กรณีศึกษารายวิชาการสร้างสื่อการสอนคณิตศาสตร์สาขาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร
Journal
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
Volume
22
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2007
Page
61-67
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-