Journal

Article
Effects of cereal and nata de coco supplementation on serum lipids in human
Journal
PLANTA MEDICA (ISSN: 00320943)
Volume
73
Issue
9
Year
สิงหาคม 2007
Page
1001-1001
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ผลของอาหารเพื่อสุขภาพจากธัญพืชและวุ้นนำมะพร้าวต่อระดับไขมันในเลือดผู้ป่วย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :กรรมการสอบวิทยานิพนธ์,9 ม.ค. 2004 - 9 ม.ค. 2004
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประเมินระดับไขมันในเลือดหนูทดลองที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีใยอาหารสูงจากธัญพืชและวุ้นนำมะพร้าว แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,1 ต.ค. 1996 - 30 ก.ย. 1997