Journal

Article
การผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออกของเกษตรกร อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
Journal
วิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250507)
Volume
50
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2019
Page
299-308
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-