Journal

ความชุกทางซีรัมและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโบวายไวรัลไดอะเรียในโคนมจังหวัดกาญจนบุรีและนครปฐม ประเทศไทย
วารสารสัตวแพทย์ (ISSN: 01255169)
30
1
11-22
มกราคม - เมษายน 2020
ชาติ
-
-
-
-