Journal

Article
การวิเคราะห์ความสมนัยของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกับการเลือกประเภทที่พักและการสํารองที่พักผ่านตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
Journal
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี (ISSN: 16865715)
Volume
16
Issue
2
Year
ตุลาคม - ธันวาคม 2019
Page
90-102
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-