Journal

แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมของเกษตรกรภายใต้ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอำเภอบ่อพลอยและอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย (ISSN: 26511673)
3
2
17-32
พฤษภาคม - สิงหาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-