Journal

Article
การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณของเสียอันเกิดจากรอยทางน้าไหลในกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก
Journal
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (ISSN: 22869514)
Volume
9
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2020
Page
32-46
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-