Journal

Article
ผลของซีลีไนต์และซีลีเนตต่อการเจริญเติบโต ปริมาณรงควัตถุและสารพฤกษเคมีของกวางต้งฮ่องเต้ในระบบไฮโดรโปนิกส์
Journal
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
48
Issue
พิเศษ1
Year
มกราคม 2020
Page
37-42
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-