Journal

Article
พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกของเกษตรกรในเขตภาคกลาง และความสัมพันธ์ต่อคุณสมบัติประจำพันธุ์
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ (ISSN: 25869655)
Volume
3
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2020
Page
29-38
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-