Journal

Article
ความคิดเห็นของบุคลากรท้องถิ่นต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
Journal
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ISSN: 08579296)
Volume
27
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2016
Page
102-114
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-