Journal

Article
การศึกษาความคาดหวังของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Journal
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ISSN: 26511916)
Volume
8
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2020
Page
28-38
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-