Journal

Article
การทบทวนวรรณกรรมอย่างครอบคลุมถึงความผันแปรแอนติเจนของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย
Journal
วารสารสัตวแพทย์ (ISSN: 01255169)
Volume
29
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2019
Page
180-193
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-