Journal

Article
การจาลองสถานการณ์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานของสายการผลิตสับปะรดบรรจุถุง: กรณีศึกษา
Journal
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. (ISSN: 1906392x)
Volume
13
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2020
Page
114-126
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-