Journal

ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชัยนาทกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
อินทนิลทักษิณสาร (ISSN: 26729652)
15
1
137-167
มกราคม - มิถุนายน 2020
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชัยนาทกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท การใช้ประโยชน์ :นำผลงานวิจัยไปใช้ในด้านการส่งเสริม ขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชัยนาท รวมทั้งขับเคลื่อนให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นแก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท,1 ก.ค. 2020 - 1 ก.ค. 2022
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท การใช้ประโยชน์ :เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ทำให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่เข้ามาทำงาน ณ จังหวัดชัยนาท ได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น,1 ก.ค. 2020 - 1 ก.ค. 2022
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท การใช้ประโยชน์ :นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการนำข้อมูลเป็นองค์ประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท ในประเด็นการพัฒนาที่ 2 การเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และวิถีชีวิตชุมชน และนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท การรวมกลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแกนเชื่อมโยงในและนอกพื้นที่ เพื่อเพิ่มรายได้จากผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ให้ส่งต่อถึงคนรุ่นหลัง,1 ก.ค. 2020 - 1 ก.ค. 2022