Journal

ภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป
วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ (ISSN: 26730502)
27
1
274-300
มกราคม - มิถุนายน 2020
ชาติ
-
-
-
-