Journal

Article
การศึกษาผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภาพลักษณ์สํานักงานป้องกันควบคุมโรคของประชาชนไทยในเขตสุขภาพที่ 3 ปี พ.ศ. 2561
Journal
วารสารควบคุมโรค (ISSN: 26511649)
Volume
46
Issue
2
Year
เมษายน - มิถุนายน 2020
Page
128-141
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-