Journal

การเปรียบเทียบวิธีการแก้ปัญหาการจัดสมดุลสายการผลิต : กรณีศึกษาสายการบรรจุผลิตภัณฑ์เครื่องครัว
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง (ISSN: 08579512)
29
1
71-80
มกราคม - มิถุนายน 2020
ชาติ
-
-
-
-