Journal

ความพร้อมของศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะหน่วยงานบริการวิชาการด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Veridian มหาวิทยาลัยศิลปากร (มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ) (ISSN: 19063431)
10
1
533-549
มกราคม - เมษายน 2017
ชาติ
-
-
-
-