Journal

แบบจำลองการเดินทางของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทสินค้าแฟชั่นเครื่องแต่งกายของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ISSN: 01252860)
45
2
214-237
กรกฎาคม - ธันวาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-