Journal

Article
ผลกระทบของมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของประเทศไทย
Journal
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (ISSN: 23925787)
Volume
9
Issue
พิเศษ
Year
พฤศจิกายน 2019
Page
15-23
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-